30.01.2018 г.

МИЗИЯ-96 АД организира успешно втори информационен ден

за представяне на постигнати резултати по проект

„B n S SMART – иновация от МИЗИЯ-96 АД“

           На 30.01.2018г. от 14:00 ч. на адрес гр. Плевен, ул. „Българска Авиация“ № 7 - „МИЗИЯ-96” АД организира втори информационен ден  по проект „B n S SMART – иновация от МИЗИЯ-96 АД”, ДБФП № BG16RFOP002-1.001-0331-C01, изпълняван по процедура BG16RFOP002-1.001 „Подкрепа за внедряване на иновации в предприятията” по ОПИК 2014-2020, съфинансирана от Европейския съюз чрез ЕФРР и от националния бюджет на Република България. 

На събитието бе представена информация за напредъка, постигнатите резултати и реализираните дейности по проекта.

Сред присъстващите бяха клиенти и служители на фирмата, както и представители на Областен информационен център – гр. Плевен

Организираното събитие е част от предвидените мерки, свързани с осигуряване на публичност и популяризиране на приноса на ЕС по ДБФП № BG16RFOP002-1.001-0331-C01.

                       
                         predstaviane     predstaviane     predstaviane     predstaviane     predstaviane  


 

24.01.2018 г.

МИЗИЯ-96 АД организира втори информационен ден за представяне на

постигнатите резултати по проект

„B n S SMART – иновация от МИЗИЯ-96 АД“


            МИЗИЯ–96 АД,
в качеството си на бенефициент по Договор за безвъзмездна финансова помощ № BG16RFOP002-1.001-0331-C01, организира втори информационен ден, на който ще представи информация за напредъка, постигнатите резултати и реализираните дейности по проект „B n S SMART – иновация от МИЗИЯ-96 АД”, финансиран по ОП „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020 (ОПИК), съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейски фонд за регионално развитие и от националния бюджет на Република България.

 Събитието ще се проведе на 30.01.2018г. /вторник/, от 14:00 ч., на адрес: гр. Плевен, ул. „Българска авиация“ № 7, в производствената сграда на МИЗИЯ – 96 АД. 

 Каним всички наши партньори, клиенти, служители и други заинтересовани лица да вземат участие в събитието, което се организира в изпълнение на предвидените мерки, свързани с осигуряване на публичност и популяризиране на приноса на ЕС по ДБФП № BG16RFOP002-1.001-0331-C01.

 

За регистрация и допълнителна информация:

@: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.">mizia96ad@bulmail.net или на тел.: +359 884478711

 

Ще се радваме на Вашето участие!

 23.03.2017 г.

МИЗИЯ-96 АД организира успешно информационен ден за представяне на проект:

„B n S SMART – иновация от МИЗИЯ-96 АД“

На 24.03.2017г. от 15:00 ч. на адрес гр. Плевен, ул. „Българска Авиация“ № 7 - „МИЗИЯ-96” АД проведе информационен ден за представяне на проект „B n S SMART – иновация от МИЗИЯ-96 АД”, изпълняван по процедура BG16RFOP002-1.001 „Подкрепа за внедряване на иновации в предприятията” по ОПИК 2014-2020, съфинансирана от Европейския съюз чрез ЕФРР и от националния бюджет на Република България. На събитието бе представена информация за целите на проекта, планираните дейности, бюджета и очакваните резултати, към които е насочена неговата реализация. Участниците бяха информирани и за досегашния напредък по изпълнението на ДБФП № BG16RFOP002-1.001-0331-C01/23.01.2017г.

 Сред присъстващите бяха клиенти и служители на фирмата, както и представители на Областен информационен център – гр. Плевен .

                      predstaviane     predstaviane     predstaviane     predstaviane     predstaviane    


 

20.03.2017 г.

ПОКАНА ОТ МИЗИЯ-96 АД: ИНФОРМАЦИОНЕН ДЕН ЗА ПРЕДСТАВЯНЕ НА ПРОЕКТ

 BG16RFOP002-1.001-0331-C01, „B n S SMART – иновация от МИЗИЯ-96 АД“

МИЗИЯ-96 АД организира Информационен ден за представяне на проект: „B n S SMART – иновация от МИЗИЯ-96 АД“.

Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020г. (ОПИК), съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейски фонд за регионално развитие и от националния бюджет на Република България.

Процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG16RFOP002-1.001 „Подкрепа за внедряване на иновации в предприятията”.

Бенефициент: МИЗИЯ-96 АД

Място на изпълнение на проекта: гр. Плевен

Каним всички наши партньори, клиенти, сътрудници и други заинтересовани лица от 15:00ч. на 24.03.2017г. /петък/ в сградата на МИЗИЯ-96 АД на адрес: гр. Плевен, ул. „Българска Авиация“ №7.

На събитието ще бъде представена информация за общата и специфичните цели на проекта, планираните дейности и очакваните резултати, към които е насочена неговата реализация.

Събитието се организира в изпълнение на предвидените мерки, свързани с осигуряване на публичност и информиране на широката общественост и популяризиране на приноса на ЕС по ДБФП № BG16RFOP002-1.001-0331-C01/23.01.2017г.

За регистрация и допълнителна информация:

@: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите. или на тел.: +359884478711

 
Ще се радваме на Вашето участие!


 

05.07.2017 г.

Мизия-96 АД обявява процедура „Избор с публична покана“

договор № BG05M9OP001-1.003-2466-C01- Ново работно място

Във връзка с изпълнението на Административен договор № BG05M9OP001-1.003-2466-C01 за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020, процедура BG05M9OP001-1.003 - Ново работно място 2015, „Мизия-96“ АД обявява процедура за избор на изпълнител с предмет „Доставка на шевно оборудване“.

Процедурата „Избор с публична покана“ се извършва по реда и условията на глава четвърта от Закона за управление на средствата от Европейските структурни и инвестиционни фондове (ЗУСЕСИФ) и ПМС № 160/01.07.2016 г.

Обект на процедурата: доставка, монтаж и въвеждане в експлоатация на 20 бр. шевно оборудване както следва:

Права шевна машина – обрезвачка – 1 бр.

Права шевна машина – 17 бр.

Триконечен оверлог - 2 бр.

Общата прогнозна стойност на процедурата: 46 180.00 лв. без ДДС.

Заинтересованите кандидати могат да подават своите оферти чрез Информационната система за управление и наблюдение на средствата на ЕС в България 2020 (ИСУН 2020), раздел Е-тръжни процедури не по-късно от 23:59 ч. на 12.07.2017 г.

Юридическа, икономическа, финансова и техническа информация, както и изискуемите документи се съдържат в настоящата тръжна документация, достъпна и на интернет адреса на ИСУН 2020: https://eumis2020.government.bg

 


 

13.07.2017 г.


„МИЗИЯ-96“ АД обявява процедура за избор на изпълнител чрез публична покана със следния предмет:

 

Доставка и въвеждане в експлоатация на оборудване по обособени позиции:

Обособена позиция 1: Шевно и гладачно оборудване

Обособена позиция 2: Шевни автомати

Обособена позиция 3: Специализирани шевни машини

 

За реализирането на настоящата процедура се съблюдават разпоредбите на ПМС 160/01.07.2016г. и ЗУСЕСИФ и предвид размера на стойността на процедурата, ще се проведе избор с публична покана за избор на изпълнител с предмет: Доставка и въвеждане в експлоатация на оборудване по обособени позиции:

Обособена позиция 1: Шевно и гладачно оборудване

Обособена позиция 2: Шевни автомати

Обособена позиция 3: Специализирани шевни машини

 

Обща стойност на процедурата: 2 040 147.00 лв. без ДДС

 

Срок за подаване на оферти: 21/07/2017г.

Ще се приемат оферти до 00:00 часа на посочената крайна дата.

 

Условия при отваряне на офертите: 24/07/2017г.

Час: 11:00ч.

Място: гр.Плевен, п.код 5800, ул. „Българска Авиация“ №7

 

Процедурата е публикувана и в Информационната система за управление и наблюдение на средставата от ЕС в България 2020 (ИСУН): https://eumis2020.government.bg/ , както и на единния информационен портал на структурните фондове на ЕС: https://www.eufunds.bg/

Изтегли документация>>