I. „B n S SMART – иновация от МИЗИЯ-96 АД“       

          
На 23.01.2017г.
между МИЗИЯ – 96 АД и Министерство на икономиката се сключи договор за безвъзмездна финансова помощBG16RFOP002-1.001-0331-C01 по Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020, процедура BG16RFOP002-1.001 „Подкрепа за внедряване на иновации в предприятията“, наименование на проекта: „B n S SMART – иновация от МИЗИЯ-96 АД“.

 

Основната цел на проекта е: създаване на предпоставки за масово производство и пазарна реализация на иновативния продукт „B n S SMART”, собствена разработка на МИЗИЯ – 96, както на българския, така и на европейския и световен пазар.

 

Дейности по проекта: по проекта е предвидено придобиване на оборудване, необходимо за внедряване в производството на иновативния продукт „B n S SMART”. Реализацията на продукта ще позволи на МИЗИЯ-96 АД да диверсифицира своето продуктово портфолио и да покрие един изцяло нов за нея пазарен сегмент – потребителите на облекла за алтернативен и екстремен туризъм и спорт, и по-конкретно спортен риболов, спинингов риболов, Heavy и Extra Heavy спининг, риболов и рафтинг, каяк и др.

 

Бюджет на проекта: общата стойност е 2 040 147.00лв., от които 1 020 073.50лв. безвъзмездна финансова помощ (от които   867 062.50лв., финансирани със средства на ЕС и 153 011.00лв. финансирани със средства от националния бюджет), съставляваща 50% от общо допустимите разходи и 1 020 073.50лв. собствено финансиране, съставляващо 50% от общо допустимите разходи по проекта.

 

Срок на изпълнение: 12 месеца

 

Дата: 25.01.2017г.     II. Създаване на условия за устойчива заетост - нови работни места в "МИЗИЯ - 96" АД

 

           На 10.04.2017 г. започна изпълнението на административен договор № BG05M9OP001-1.003-2466-C01 за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020, процедура чрез подбор на проекти BG05M9OP001-1.003 - Ново работно място 2015, сключен между „Мизия-96“ АД и Министерството на труда и социалната политика.


          Проект „Създаване на условия за устойчива заетост - нови работни места в "МИЗИЯ - 96" АД“ е на стойност 178 410 лева, от които 142 728 лева БФП и 35 682 лева собствен принос. Той цели да осигури предпоставки за устойчиви работни места за безработни и неактивни лица чрез създаване на 20 нови позиции в предприятието за длъжност  "Машинен оператор, шиене“. Те ще бъдат заети от безработни или неактивни лица, вкл. от рискови категории, включително двама младежи на възраст до 29 г., 8 лица с ниска степен на образование и 10 лица от 30-54 г. Поне 10 от новооткритите работни места ще бъдат запазени за срок от минимум 12 месеца след приключване на дейностите по проекта.       
Проектът предвижда да бъдат извършени дейности по организация и управление; подбор на 20 лица от целеви групи (50% от рискови категории) и включването им в проектните дейности; наемане и осигуряване на заетост на 20 безработни лица в сектор „Производство на облекло" за  12 месеца; закупуване на оборудване, свързано с новоразкритите работни места; информиране и публичност.  Срокът за изпълнение на проектните дейности е 15 месеца.

 

       Дата: 05.07.2017 г.